USŁUGI

Szkolenia

Rozwój osobisty

terminy od kwietnia 2020

 • Asertywność i budowanie pewności siebie

 • Automotywacja i wypalenie zawodowe

 • Budowanie skuteczności i pewności siebie

 • Równowaga emocjonalna

 • Zarządzanie sobą w czasie

 • Delegowanie i zarządzanie zadaniami

 • Efektywne motywowanie

 • Budowanie zespołów i efektywna współpraca

 • Planowanie i wyznaczenie celów

 • Komunikacja interpersonalna

 • Zarządzanie konfliktem

 • Prezentacje i wystąpienia publiczne

 • Zarządzanie stresem

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

 • 7 kroków stworzenia własnej marki osobistej

 • Trening kreatywności

Szkolenia sprzedażowe

terminy od kwietnia 2020

 • Skuteczna komunikacja w pracy handlowca:

 • Psychologiczne podstawy sprzedaży

 • Ja - lider

 • Warsztat rozwojowy kompetencji menedżerskich

 • Negocjacje handlowe

 • Handlowiec

 • Zwiększanie efektywności sprzedawcy

Doradztwo 

Indywidualne doradztwo zawodowe

terminy od kwietnia 2020

​Dla kogo?

 • dla osób pracujących

 • dla osób poszukujących pracę i zmiany kariery zawodowej

 • dla studentów i licealistów

Co proponujemy?

 • Job coaching

 • Warsztaty

 • Spotkania grupowe i indywidualne

 • Testy

 • Pomoc przy tworzeniu Indywidualnych Planów Działania

Doradztwo
rozwojowe

terminy od kwietnia 2020

7 kroków do stworzenia własnej marki osobistej

Doradztwo 
w przedsiębiorstwach

terminy od kwietnia 2020

Outplacment- system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy.

 

Program outplacementowy:

 • Diagnoza kompetencji zawodowych,

 • Opracowanie indywidualnego planu działania oraz metaplanu

 • Sesje doradztwa zawodowego

 • Wsparcia psychologiczne

 • Szkolenia z zakresu poszukiwania pracy

 • Pośrednictwo pracy

Assessment Center/ Development Center - jest nowoczesną metodą oceny potencjału i kompetencji pracowników o wysokim stopniu obiektywności. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika/ kandydata.Z  osobna i dla całej grupy. Celem AC/DC, jest zbadanie ustalonych, odpowiadających wymaganiom organizacji kompetencji poszczególnych pracowników/ kandydatów.

Proces wdrożenia usługi:

 • Analiza celu biznesowego

 • Wybór zadań

 • Przygotowanie dokumentacji

 • Przeprowadzenie sesji

 • Przygotowanie raportów i informacji zwrotnych

Audyt personalny - to proces, którego przedmiotem zainteresowania jest nie tylko personel zatrudniony w organizacji, ale także sposób jego zarządzania. Audyt personalny może dotyczyć następujących aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, np.:

 • wyboru najlepszych wewnętrznych kandydatów, do pełnienia kluczowych ról w nowej strukturze,

 • uzyskania precyzyjnych informacji na temat potencjału posiadanego przez pracowników,

 • możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy na temat pracowników, w planowaniu ścieżek rozwoju, czy sukcesji stanowisk,

 • możliwości szerokiego wykorzystania posiadanej wiedzy w obszarze HR: rekrutacja i selekcja, planowanie szkoleń, planowanie redukcji zatrudnienia, oceny okresowe,

 • obsadzania stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników,

 • możliwości optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników,

 • zwrócenia uwagi na mogące pojawić się problemy adaptacyjne i ograniczenia rozwojowe, wynikające z rozbieżności pomiędzy wymaganymi a rzeczywistymi kompetencjami badanych, itp.

 
 

Coaching indywidualny

terminy od kwietnia 2020

Skuteczne wsparcie w budowaniu efektywności osobistej, jest to proces mający na celu wzmocnienie, poznanie i dotarcie do szczytów możliwości coachee. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń (Kilburg,1996).

Proces coachingu obejmuje trzy etapy: Działania precoachingowe, coachingowe i postcoachingowe.

 

Program

Proces coachingu obejmuje trzy etapy:

Działania precoachingowe

 • krok 1 - ustalenie z Inwestorem celów procesu i wskaźników realizacji celu,

 • krok 2 – sesja kontraktowa /jeśli jest potrzeba trójstronna/: Coachee + Przełożony + Coach, której celem jest ustalenie zasad współpracy, struktury procesu, sposobów i zakresu raportowania

Działania coachingowe

 • czas trwania 1 sesji 1 do 1,5 godziny

 • sesje mają formę spotkania indywidualnych

 • sesje odbywają się z częstotliwością co 2-4 tygodnie, w zależności od dynamiki procesu,

 • liczba sesji ustalona między stronami w procesie precoachingowym, zwykle proces obejmuje 8 – 10 sesji

 • sesje odbywają się w miejscu ustalonym przez strony,

 • między sesjami Coachee otrzymuje zadania rozwojowe do wykonania,

 • w środku procesu odbywa się spotkanie monitorujące działania /jeśli zachodzi taka potrzeba trójstronne: Coachee + Przełożony + Coach/,

 • na koniec procesu odbywa się sesja podsumowująca /jeśli zachodzi taka potrzeba trójstronna: Coachee + Przełożony + Coach/,

 • w pracy z Klientem coach wykorzystuje szerokie spectrum narzędzi coachingowych,

 • Coach pracuje w oparciu o standardy praktyki coachingowej sformułowane przez International Coach Federation z zachowaniem kodeksu etyki,

Działania postcoachingowe

 • aby utrwalić wdrożone zmiany zalecamy, w okresie 2 miesięcy po zakończeniu procesu coachingowego, bycie w kontakcie z Coachem i raportowanie przez Coachee statusu zmiany, jeśli zachodzi potrzeba wsparcie telefoniczne Coacha.

Coaching
grupowy

terminy od kwietnia 2020

Team Coaching

Skuteczne wsparcie w budowaniu efektywnych zespołów pracowniczych. Współczesny biznes oparty jest na dużym tempem codziennej pracy, presji w realizacji zadań i wskaźników biznesowych. Wszystkie działania są podporządkowane wysokiej produktywności, realizacji celów biznesów, przy tym paradoksalnie brakuje czasu na komunikację i budowanie relacji między ludźmi. Brak stabilnego współdziałania zespołu obniża poziom wskaźników produktywności, dlatego właśnie coraz większa grupa firm regularnie sięga po wsparcie w postaci team coachingu.

Program
 • celem sesji teamcoachingowej jest taki rozwój zespołu, aby był on jednocześnie w wysokim stopniu pozytywny, czyli orientowany na człowieku i budowaniu relacji , jak i w wysokim stopniu produktywny, czyli orientowany na cele i zadaniach  organizacji.

 • treść pracy team coachingowej jest zależna od miejsca, w którym znajduje się zespół.

 • sesja team coachingowa trwa od 6 do 8 godzin,

 • sesje team coachingowe odbywają się zwykle raz na kwartał,

 • w trakcie sesji team coachingowej: identyfikowany jest poziom rozwoju zespołu, odkrywana jest tożsamość zespołu, nazywane są normy obowiązujące w danym zespole, określane są cele rozwojowe zespołu, definiowane są zadania transformujące zespół,

 • praca podczas sesji team coachingowej odbywa się w dwóch płaszczyznach:

 • zespołu /jaki jest zespół i w jaki sposób oddziałuje na ludzi konstytuujących go?/

 • jednostki /jaki jest wyjątkowy wkład każdego członka zespołu w tożsamość zespołu?/

 • sesja team coachingowa jest przestrzenią wymiany wszystkiego, na co w codziennej rutynie biznesowej brakuje czasu.

Coaching

 

Potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się.

 

Jesteśmy, by ci towarzyszyć. Skontaktuj się z nami poprzez email, social media lub przez telefon.

© 2020 by Ania Hasterok for Grupa APiRC

 • Facebook
 • LinkedIn

Proudly created with wix.com