top of page

i

PRZEMIANY

ROZWOJU

CZŁOWIEKA

O NAS

o nas

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka

jest wpisana do Rejestru Usług Szkoleniowych pod numerem
2.24/00159/2017 
spełniamy wymogi Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

wartości

wartości


Profesjonalizm


Szacunek


Etyka
 


Zaangażowanie
 

kodeks etyczny

misja

W biznesie

Maksymalizacja możliwości dynamiki rozwoju firmy poprzez budowanie różnorodnych kompetencji całego zespołu przedsiębiorstwa, kreowanie wysokiej motywacji do działania oraz praca na świadomości, wartościach i zasobach zarówno firmy jak i pracowników.

W życiu osobistym 

Pomoc w znajdowaniu motywacji do stałego rozwoju swojego Ja we wszystkich sferach życia dotyczących danej osoby, a także przemiana wewnętrzna i zewnętrzna mająca służyć poprawie jakości życia i działania zarówno danej osoby jak i jej otoczenia.

 

W sporcie

Praca we wszelkich aspektach działania Wielkiej Triady rozwoju piramidy sportowej (Rodzic - Dziecko -Trener).

W edukacji

Identyfikacja zasobów i możliwości młodego człowieka oraz optymalizacja działań sprzyjających jego zrównoważonemu rozwojowi.

kodeks etyczny

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka – szkolenia, doradztwo, coaching, usługi psychologiczne”

§1

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka dokłada wszelkich starań, by prowadzone szkolenia osiągały najwyższy merytoryczny i formalny poziom realizacji. Zajęcia dostosowywane są ściśle do potrzeb Zamawiającego. W razie potrzeby program szkoleniowy ulegać może koniecznej modyfikacji na każdym etapie współpracy. Realizacji zamówień towarzyszy nadrzędna zasada użyteczności i opłacalności dla Klienta.

§2

Wszelkie ustalenia pomiędzy firmą a Zamawiającym objęte są ścisłą tajemnicą a Klient może liczyć na pełną dyskrecję co do udzielonych lub ujawnionych  informacji. Dotyczy to wszelkich aspektów podejmowanej współpracy.

§3

Firma Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka jest organizacją stale uczącą się. Oznacza to nacisk na ciągły rozwój, gotowość do przyjmowania krytyki i stałego korygowania ewentualnych błędów na podstawie ewaluacji po szkoleniowej, coachingowej.

§4

Firma kładzie wielki nacisk na terminowość i solidność wykonywania usług. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem.

§5

Proponowane szkolenia przygotowywane są zawsze dla konkretnego Klienta, po szczegółowym identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych. Firma nie korzysta z gotowych programów edukacyjnych, poza sytuacjami, kiedy Klient jednoznacznie formułuje takie oczekiwania. Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i realizowane stosownie do potrzeb i założeń określonych w specyfikacji konkretnej usługi szkoleniowej oraz we wzajemnych zobowiązaniach.

§6

Firma upowszechnia, promuje i wykorzystuje wyłącznie nowoczesną, racjonalną, naukową wiedzę z zakresu psychologii.

§7

Stosowana metodologia szkoleń ma charakter eklektyczny. Oznacza to, że zakresu przekazywanej wiedzy firma nie ogranicza do jednej teorii, orientacji teoretycznej, sposobu podejścia czy paradygmatu. W realizacji zajęć, dla jak największej korzyści Użytkowników wykorzystywane są wszelkie dostępne zasoby racjonalnej wiedzy. Szczególny nacisk kładzie się na wiedzę łatwą do zastosowania, praktyczną i użyteczną, pochodzącą przede wszystkim z doświadczenia.

§8

Trener  prowadzący zajęcia jest osobą mającą stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, potwierdzone adekwatnymi dokumentami (na życzenie Klienta do wglądu w każdym momencie).  W realizacji wszelkich szkoleń firma zatrudnia wyłącznie specjalistów w określonej dziedzinie.

§9

W części wstępnej szkolenia trener jako reprezentant firmy szkoleniowej zawiera z Uczestnikami kontrakt szkoleniowy. Kontrakt szkoleniowy to słowna lub pisemna umowa określająca ogólne warunki współpracy grupowej, granice wzajemnej ingerencji w przestrzeń osobistą, regulacje dotyczące spraw porządkowych itd. Trener i Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień kontraktu.

§10

Każdy Użytkownik szkolenia, bez względu na wszelkie cechy osobiste, poglądy czy przynależność do jakichkolwiek organizacji i grup społecznych (etnicznych, wyznaniowych, narodowościowych i innych) jest pełnoprawnym członkiem grupy szkoleniowej. Firma kładzie wielki nacisk na realizację zajęć w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia, dbając o samopoczucie i pełny komfort każdego Uczestnika.

§11

Realizacja szkoleń w przeważającej część ma charakter warsztatowy. Każdy Uczestnik szkolenia ma prawo odmówić udziału w konkretnym ćwiczeniu, jeśli uważa, że taki udział w sposób nieakceptowalny narusza jego osobistą przestrzeń.

misja

Potrzebujesz więcej szczegółów? 

 

Jesteśmy, by ci towarzyszyć. Skontaktuj się z nami poprzez chat, email, social media lub przez telefon.

bottom of page