top of page

SZKOLENIA

header-logo.png

Organizujemy szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych, dofinansowane nawet do 80%!

BUR

Standardy szkoleniowe

SZKOLENIA - dedykowane komu?
 • Starającym się o pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

 • Zdecydowanym na realizację zadań skutecznymi metodami .

 • Potrzebującym dokonania zmian dla podniesienia efektywności działań.

 • Pragnącym umocnić pozycję swojej firmy dążąc do osiągnięcia szczytów możliwości.

 • Gotowym na następny krok w rozwoju struktury i działań.

 • Mającym aspiracje i chęci do podnoszenia kompetencji.

 • Chcącym zyskać przewagę na rynku w konfrontacji z innymi firmami w tej samej branży.

​​

Szkolenia zamknięte

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka jest podmiotem solidnym, kompetentnym i posiadającym duże doświadczenie  w realizacji szkoleń zamkniętych. Od dawna współdziała ona z wieloma partnerami na terenie naszego kraju, tworząc programy rozwojowe, realizując coaching i szkolenia biznesowe na wysokim poziomie. Część z nich można zobaczyć w zakładce REFERENCJE. Państwa potrzeby szkoleniowe zostaną przez Akademię wysłuchane i uwzględnione, aby szkolenie biznesowe Państwa pracowników mogło być nie tylko profesjonalnie zrealizowane, ale aby dało konkretne efekty w postaci poprawy poziomu pracy całego zespołu i pełnego wykorzystania jego potencjału.

 

Kolejność podejmowanych działań:

 

1. Diagnoza wstępna.

Na pierwszym etapie działań organizowane jest spotkanie stron, na którym analizowane są wszelkie potrzeby firmy i określane formy oraz obszary współpracy.

2.Określenie profilu szkoleń.

Zgodnie z określoną analizą potrzeb klienta ten etap działań prowadzi do zdefiniowania programu szkolenia według specyfiki branżowej i funkcjonalnej przedstawionej przez przedstawiciela zainteresowanej firmy. Analiza potrzeb jest przeprowadzana poprzez indywidualnie do przypadku dobrany zestaw profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.

3.Ułożenie programu szkoleń.

Następny krok to opracowanie projektu szkoleniowego z uwzględnieniem indywidualnie określonych potrzeb Klienta, gdzie wyznaczone są mierzalne cele, a profil trenera musi być w pełni zaakceptowany. Spotkanie z Klientem ma tu doprowadzić do całkowitego zaakceptowania programu działań i wysokiego poziomu ich odpowiadania na potrzeby Klienta.

 

4. Organizacyjne aspekty szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują informację z precyzyjnie określonymi szczegółami szkolenia, ich pełnym programem oraz zaproszeniem na konkretny termin. W ramach przygotowania do szkolenia najczęściej adresowana jest do uczestników prośba o zrealizowanie jakiejś formy przygotowania, aby zarówno motywacja, jak i samo szkolenie były od pierwszych chwil efektywne.

 

5. Realizacja przyjętego programu.

Program szkoleń jest realizowany poprzez warsztaty grupowe oraz inne różnorodne formy szkoleniowo-edukacyjne, gdzie aktywne działania i praca na swoich doświadczeniach pozwalają na pełną realizację założeń.

 

6. Wzajemne określenie efektywności i jakości współpracy.

Na zakończenie szkolenia odbywa się każdorazowo wzajemne przekazanie informacji zwrotnej, gdzie uczestnicy szkolenia dokonują oceny jego poziomu i adekwatności w stosunku do ich potrzeb, a realizator szkolenia przekazuje ocenę pracy grupy. Uwagi uczestników szkolenia przekazywane są jego organizatorowi w formie pisemnej.

7. Określenie długofalowych efektów szkolenia. 

Po kilku miesiącach od zakończenia działań szkoleniowych dokonywana jest wspólnie przez organizatora i realizatora szkolenia ocena efektów długofalowych, w oparciu o ustalone na wstępie podejmowanych działań wskaźniki.

standardy

ZESPÓŁ

Modne neonowe tło
Anna Lewicka

Psycholog, coach, trener biznesu, przedsiębiorca, trener umiejętności miękkich. Od ponad 15 lat współpracuje ściśle z biznesem, prowadząc coaching, mentoring, szkolenia i treningi w obszarze rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych.  Swoją praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF)

Założycielka APIRC prowadzi rozwój drugiego człowieka  w ramach autorskich programów rozwoju osobistego oraz zawodowego (wszystkie oferowane szkolenia). Pracuje dla firm i organizacji jako konsultant, analityk, szkoleniowiec, psycholog, doradca zawodowy, coach. Realizuje projekty w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych i interpersonalnych w procesie grupowym i indywidualnym. Prowadzi warsztaty coachingowe poświęcone odkrywaniu swojej drogi życiowej i zawodowej. Bezustannie w procesie własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

zespół trenerów
reklamacje

Reklamacje

Procedura reklamacji szkoleń

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych i coachingu.

Klient, który bezpośrednio dokonał zlecenia i dysponuje dokumentem sprzedaży wystawionym przez Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka jest uprawniony do składania zgłoszeń reklamacyjnych.

Reklamacje można zgłaszać do Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 1. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli min. 30% uczestników danej usługi oceni w ankiecie ewaluacyjnej min. 25% pytań jako „źle”/„raczej nie” bądź „bardzo źle”/ „zdecydowanie nie”. Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą grupy osób oraz osoby indywidualne (szkolenia indywidualne/ coaching).

  Kontakt:
  Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka
  Anna Lewicka
  ul. Skowrończa 2/1
  44-100 Gliwice 

  apirc.alewicka@gmail.com
   

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,

  2. nr faktury za usługę, której dotyczy reklamacja,

  3. zgłoszony problem – opis,

  4. dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,

  5. proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy.
    

 3. Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

  1. bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,

  2. bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,

  3. w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem.


Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni roboczych.

Potrzebujesz więcej szczegółów? 

 

Jesteśmy, by ci towarzyszyć. Skontaktuj się z nami poprzez email, social media lub przez telefon.

bottom of page